دوره مشاور فرزند من

1-حضوری

2-برگزاری آزمون شخصیت شناسی

 3-جلسات مشاوره هفتگی

4-مشاوره انگیزشی و انتخاب هدف

5-ارائه برنامه درسی طبق بر اساس توانمندی و شخصی سازی شده

6-برنامه درسی مطابق روند مدرسه و بودجه بندی آزمون های معتبر

7-گزارش دهی دانش آموزان و نظارت بر ساعت مطالعاتی و کیفیت آن

8-کنترل انجام تکالیف و اقدامات روزانه                                                   

9-برگزاری آزمون های هفتگی کتبی و شفاهی

10-برگزاری کلاس های جمع بندی و تست زنی

11-برگزاری کارگاه های نحوه مطالعه دروس،تحلیل آزمون،مدیریت آزمون، هوش هیجانی و …